تبلیغات
دوستی - دوستی در راه خدا
دوستی
همدیگر را دوست داشته باشد.

دوستی در راه خدا

نوشته شده در تاریخ : دوشنبه 2 شهریور 1388   12:09 ق.ظ

یكی از آفات جامعه مومنین، اظهار دوستی، مودت و یا تعامل با دیگران براساس انگیزه های غیرالهی است. ملاك های قدرت، ثروت، شهرت و در یك كلام مظاهر مادی اگر اساس روابط و تعاملات ما را با دیگران شكل بدهد، یقیناً این پیوند ناپایدار و متزلزل بوده و مورد رضایت حضرت حق قرار نمی گیرد. اما اگر معیارهای الهی اساس روابط و تعاملات ما را شكل دهد و در راه خدا و بر مبنای ارزش های الهی با دیگران دوست شدیم قهراً در این راستا از نعمات و بركات این پیوند معنوی بهره های فراوان خواهیم برد. مطلب حاضر در مقام تبیین دوستی در راه خدا با رویكرد دینی و روایی می باشد كه اینك با هم آن را از نظر می گذرانیم

دوست داشتن مومن
از پیغمبر اكرم(ص) روایت شده كه: «دوست داشتن مؤمن، مؤمن را در راه خدا، از بزرگترین شاخه های درخت ایمان است. آگاه باشید كسی كه دوستی كند در راه خدا، دشمن دارد در راه خدا، عطا كند در راه خدا، منع كند در راه خدا، پس او از برگزیدگان خداست. (كافی، ج3، ص 189)
همچنین از حضرت روایت شده است كه از اصحاب خود سؤال فرمود از دستگیره های ایمان كدام محكمتر است؟ عرضه داشتند: خدا و رسول او داناتر است. بعضی گفتند: نماز، برخی گفتند: حج، بعضی دیگر گفتند: جهاد.
آن حضرت فرمود: «برای هر كدام از آنهایی كه گفتید، فضیلتی است اما آن نیست بلكه محكمترین دستگیره های ایمان دوستی در راه خدا، دشمنی در راه خدا، دوستی دوستان خدا و بیزاری از دشمنان خداست». (كافی، ج 3، ص 191)
از امام صادق(ع) نقل شده است: «دو مسلمان كه با هم ملاقات و برخورد می نمایند، همانا افضل آنها كسی است كه دوستی او بیشتر است از رفیقش». (همان، ص 193)
باز از آن حضرت نقل شده است: «افرادی كه در راه خدا دوستی می نمایند، در روز قیامت بر منبرهایی از نور خواهند بود، به گونه ای كه نور صورتها و جسد و منابر آنها هر آینه هر چیزی را روشن خواهد ساخت تا آنكه به سبب آن شناخته شوند، سپس گفته می شود كه اینها هستند دوست دارندگان در راه خدا». (همان، ص 190)
از امام زین العابدین(ع) نیز نقل شده است كه: «چون در روز قیامت پروردگار، خلایق را جمع كند، منادی ندا كند به طوری كه همه بشنوند، كجایند افرادی كه در راه خدا دوستی كرده اند؟ طایفه ای برخیزند، سپس به آنها گفته می شود كه بدون حساب به سوی بهشت روید». (كافی، ج 1، ص 191)
وقتی فرشتگان با این گروه كه در حال رفتن به بهشت هستند، برمی خورند سؤال می كنند كجا می روید؟ می گویند بی حساب به بهشت می رویم. سؤال می كنند شما از كدام طایفه هستید؟ می گویند ما دوستداران در راه خداییم. می گویند عمل شما چه بود؟ جواب می دهند در راه خدا دوست می داشتیم و در راه او دشمن می داشتیم. پس فرشتگان گویند: (نعم أجر العاملین) (ال عمرانی 136) (همان)
از جناب اقدس نبوی(ع) روایت شده است كه: «عابدترین مردمان كسی است كه باطنش از شومی نفاق نسبت به همه مسلمین صافتر و دلش سالمتر باشد». (كافی، ج 3، ص 238)

رابطه مسلمان با مسلمان
از امام صادق(ع) روایت شده است: «مسلمان برادر مسلمان است، مسلمان چشم مسلمان، آینه مسلمان و راهنمای مسلمان است، نه او را خیانت كرده و نه او را مكر كرده و نه ظلم به او نماید و نه به او دروغ گوید و نه غیبت او را كند»(همان، ص 242)

حقوق مسلمان بر مسلمان
از معلی بن خنیس روایت شده كه به حضرت صادق(ع) گفتم: حق مسلمان بر مسلمان چیست؟ آن جناب فرمود: «هفت حق می باشد كه رعایت آنها واجب است، اگر یكی از آنها را ضایع كند و رعایت ننماید، از ولایت و فرمانبرداری خداوند بیرون رفته و برای او در آن نصیبی نیست، یعنی همه آن از شیطان خواهد بود.
عرضه داشتم: فدایت شوم! آنها چه هستند؟
فرمود: «معلی من بر تو مهربانم، می ترسم بیان كنم و رعایت نكنی و دانا شوی و عمل ننمایی».
گفتم: به یاری خدا و توفیق او عمل خواهم كرد.
فرمود: «اول، آسانترین حق از آن حقوق، آن است كه برای برادر مسلمان خود دوست داری آنچه برای خودت دوست می داری و مپسندی برای او آنچه برای خود نمی پسندی.
دوم: از آنچه باعث آزردگی او شود، دوری نمایی و رضایت او را به دست آوری و فرمان او را اطاعت كنی.
سوم: با جان و مال و زبان و دست و پایت او را یاری كنی.
چهارم: چشم و راهنما و آینه او باشی.
پنجم: سیر نباشی در وقتی كه او گرسنه باشد و سیراب نگردی در حالی كه او تشنه باشد و لباس نپوشی در صورتی كه او برهنه باشد.
ششم: اگر تو را خدمتگزاری است و برای او خادمی نمی باشد، خدمتكار خود را نزد او فرستی تا لباس او را بشوید و غذا درست نماید و رختخواب او را بیندازد.
هفتم: سوگند او را نیكو دانی و بپذیری و دعوت او را اجابت كنی و در وقت بیماری او را عیادت نمایی و در تشییع جنازه او حاضر شوی و زمانی كه دانستی برای او حاجتی است، به برآوردن آن مبادرت و پیش دستی كنی و نگذاری كه از تو در طلبش مجبور گردد، (همان، ص 246)
اینها مطالبی بود در فضیلت ثواب دوستی و شدت عقاب دشمنی، ولی راههای بسیار آسانی جهت به دست آوردن صفت محبت و دوستی از پیشوایان دینی ما نقل شده كه بسیار پرارج و بسیار كم هزینه می باشند.

ملاقات مؤمن با مؤمن
دیدار مومنان با یكدیگر موجب محبت و دوستی شده و كینه ها را نابود می كند و در ضمن جزای بزرگ جهان جاودانی را در پی خواهد داشت.
از سرور عالم، اشرف بنی آدم (ص) روایت شده: «كسی كه برادر دینی خود را در خانه اش زیارت كند، خداوند عزوجل به او گوید تو مهمان و زایر من هستی، ضیافت تو بر من لازم است و من به جهت دوستی تو نسبت به برادر دینی هر آینه بهشت را برای تو واجب كردم». (همان، ص 256)
و از امام باقر (ع) روایت شده كه: «مؤمن وقتی از منزل خود برای زیارت برادر دینی اش بیرون می رود، خدای تعالی فرشته ای را مأمور می كند تا بالی از بالهای خود را زیر قدم او افكند و بال دیگر را سایبان او كند، چون به منزل برادر خود می رسد، خداوند فرماید: ای بنده تعظیم كننده حق من! و پیروی كننده آثار پیغمبر من! بر من لازم است تو را گرامی دارم، از من بخواه تا عطا كنم، مرا بخوان تا اجابت نمایم. ساكت شو تا بدون خواستن، حاجت تو را برآورم. بعد از آنكه مراجعت می كند، فرشته مشایعت او می نماید و همچنان بال خود را سایبان او كرده تا به منزل خود داخل گردد، سپس خدای تعالی نیز فرماید: ای بنده ای كه حقم را بزرگ شمردی، حق اكرام تو بر من لازم است، هر آینه بهشت را بر تو واجب و تو را اذن شفاعت دادم نسبت به بندگان خود». (همان، ص 257).
و از امام باقر (ع) و فرزند بزرگوارش امام صادق (ع) روایت شده: «هر مؤمنی كه از منزل خود برای آنكه زیارت برادر مؤمن خود نماید، بیرون رود و عارف به حق او باشد، خدای تعالی برای او به هرگامی حسنه نویسد، و گناهی از او محو گردد و درجه او بالا رود، چون در خانه او را كوبد، برای اودرهای آسمان گشوده شود، و چون ملاقات نماید و مصافحه كند و دست به گردن یكدیگر اندازند، خدای تعالی متوجه آنها گردد و برفرشتگان مباهات كرده می فرماید: به سوی دو بنده من نظر كنید كه زیارت هم كردند و با یكدیگر در راه من دوستی نمودند، بر من لازم است بعد از این، آنها را به آتش عذاب نكنم، چون مراجعت كند، فرشتگان به عدد نفسها و گامها و كلماتش، او را مشایعت كنند و او را از بلاهای دنیا و شداید آخرت محافظت نمایند تا مثل چنین شبی از سال آینده، پس اگر در اثنای آن سال بمیرد، از حساب روز قیامت معاف باشد و اگر آن دیگری كه زیارت شده نیز عارف به حق باشد، برای او آنچه برای زیارت كننده بود از پاداش نیز باشد». (همان)

مصافحه و معانقه
راه دیگر كه جهت كثرت محبت و به دست آوردن دوستی ذكر شده «مصافحه» و «معانقه» است.
از امام باقر (ع) نقل شده: «زمانی كه دو مؤمن یكدیگر را ملاقات كردند و با هم مصافحه نمودند، خداوند دست خود را در میان دست آنها داخل می كند سپس با آنكه محبت او با رفیقش زیادتر است، مصافحه می كند». (1)
پوشیده نماند كه منظور از چنین روایات فضل و عنایت خدا است، نه آنكه - نعوذ بالله - خداوند هم مانند ما جسمی دارد، دارای دست، چشم، زبان و مانند آن است «سبحان الله عن ذلك». خلاصه، ارزش این عمل به اندازه ای است كه به منزله مصافحه با خداست.
از امام صادق (ع) نقل شده است كه: «باهم مصافحه كنید؛ زیرا مصافحه كینه را از دل می برد». (همان، ص 264)
از امام صادق (ع) درباره اثر وارزش «مصافحه» چنین روایت شده كه: «پیغمبر اكرم (ص) حذیفه یمانی را ملاقات فرمودند، حضرت جهت مصافحه دست خود را آورد، ولی حذیفه ابا كرد، حضرت فرمود: حذیفه من دست خود را به سوی تو دراز كردم تو دست خود را نگه داشتی».
عرضه داشت: افتخار من این است كه دست من به دست شما خورد، لیكن جنب بودم و نخواستم با جنابت با تو مصافحه كنم.
حضرت فرمودند: «آیا نمی دانی هرگاه دو نفر مسلمان با هم ملاقات كنندو با یكدیگر مصافحه نمایند، گناهانشان می ریزد چنانكه برگ درختان فرو می ریزد». (همان)

حكایت
اسحاق بن عمار می گوید: «خدمت امام صادق (ع) رفتم، آن حضرت رو را ترش كرد و چین بر ابرو نشاند و به من نظر كرد. عرضه داشتم: چه باعث شده كه خاطر مبارك را از من منحرف ساخته ای»؟
فرمود: «آن چیزی كه تو را با برادران تو متغیر ساخته، ای اسحاق! به من رسیده كه تو بر در خانه دربانی نشانده ای كه فقرای شیعه را از تو دور كند».
گفتم: فدایت شوم! من از شهرت ترسیدم.
فرمود: «آیا از بلا نترسیدی كه به سببنوشته شده توسط:shahin
نظرات() chocolate
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 12:14 ق.ظ
This is really attention-grabbing, You are an excessively skilled blogger.
I have joined your rss feed and look forward to in the hunt for
more of your excellent post. Also, I've shared your
web site in my social networks
hemp
دوشنبه 30 بهمن 1396 08:44 ب.ظ
من خیلی خوشحالم که این سایت را پیدا کردم من می خواهم از شما تشکر کنم
آن زمان به دلیل این خواندن فوق العاده است! من قطعا همه چیز را کمی دوست داشتم
آن و من همچنین شما را به عنوان مورد علاقه ذخیره شده برای دیدن چیزهای جدید خود را ذخیره کنید
سایت.
Hung
جمعه 17 آذر 1396 04:03 ب.ظ
I have been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts in this sort
of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site.
Studying this info So i am happy to exhibit that I have an incredibly good uncanny feeling I came upon exactly what I needed.
I most no doubt will make sure to do not overlook this web site
and provides it a glance regularly.
std test
یکشنبه 14 آبان 1396 01:49 ق.ظ
برای آخرین اخبار شما باید به وب سایت جهانی و در اینترنت مراجعه کنید
این وب سایت به عنوان یک سایت عالی برای بیشتر به روز رسانی به روز.
clash royale generator
دوشنبه 8 آبان 1396 04:54 ب.ظ
سلام ممنون از اینکه من می دانم که شرکت میزبانی شما از آن استفاده می کنید؟

من وبلاگ خود را در 3 مرورگر مختلف بارگذاری کرده ام و باید
می گویند این وبلاگ بارها بسیار سریعتر و سپس بیشتر.
آیا شما می توانید یک ارائه دهنده خدمات میزبانی وب خوب را با یک قیمت منصفانه پیشنهاد دهید؟
کودوس، من از آن قدردانی میکنم!
local std testing
دوشنبه 8 آبان 1396 02:37 ق.ظ
این طراحی ستلر است! شما مطمئنا می دانید چگونه
برای نگه داشتن یک خواننده خوشحال بین شوخ طبعی و ویدیوهای شما
من تقریبا برای شروع وبلاگ خودم (تقریبا... تقریبا... هاها!) کار خارق العاده ای بودم.

من واقعا از آنچه شما باید گفته اید، لذت بردم، و بیشتر از آن،
چگونه آن را ارائه دادید بیش از حد سرد!
real psychic
شنبه 15 مهر 1396 03:16 ب.ظ
این پایان روز من است، اما قبل از آن
پایان من خواندن این پست قابل توجه برای افزایش دانش من است.
How long do you grow during puberty?
یکشنبه 15 مرداد 1396 10:42 ب.ظ
Neat blog! Is your theme custom made or did you
download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out.
Please let me know where you got your design. Thank
you
Foot Problems
جمعه 13 مرداد 1396 07:24 ب.ظ
When someone writes an paragraph he/she keeps the thought of a user in his/her brain that how a user can understand it.
Therefore that's why this post is perfect. Thanks!
Shanel
دوشنبه 9 مرداد 1396 08:02 ب.ظ
I used to be able to find good info from your content.
http://brynnpresnal.wordpress.com
پنجشنبه 29 تیر 1396 06:48 ق.ظ
Hi, after reading this remarkable paragraph i am also cheerful to
share my familiarity here with friends.
https://dustyrabner.wordpress.com/
پنجشنبه 29 تیر 1396 02:06 ق.ظ
Hi there, You've done an excellent job. I will certainly digg it and personally suggest to my
friends. I'm sure they will be benefited from this
web site.
ellamaekempson.jimdo.com
چهارشنبه 28 تیر 1396 09:22 ب.ظ
I think the admin of this web site is actually working
hard in favor of his website, as here every data is quality based data.
jamasiller.wordpress.com
چهارشنبه 28 تیر 1396 10:06 ق.ظ
Hello! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm having trouble finding one?
Thanks a lot!
glendoraEhrenberg.jimdo.com
چهارشنبه 28 تیر 1396 06:15 ق.ظ
This page really has all of the information and facts I needed concerning this
subject and didn't know who to ask.
lizzettevalcourt.wordpress.com
دوشنبه 26 تیر 1396 06:54 ق.ظ
Hi there, always i used to check blog posts
here early in the dawn, because i love to find out more and more.
torpidvacuum8358.sosblogs.com
شنبه 24 تیر 1396 12:03 ق.ظ
hey there and thank you for your info – I've certainly picked up anything new from right here.

I did however expertise several technical issues using this website, as I
experienced to reload the website many times previous to
I could get it to load properly. I had been wondering if your
web host is OK? Not that I'm complaining, but sluggish loading instances times
will very frequently affect your placement in google and could damage your
high-quality score if ads and marketing with Adwords.
Well I'm adding this RSS to my email and could look out for a lot
more of your respective interesting content. Make sure you update this
again very soon.
Marcelino
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:42 ب.ظ
excellent submit, very informative. I'm wondering why the opposite experts of this sector do not understand this.
You should continue your writing. I am sure, you have a
huge readers' base already!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر